Stop de bouw van windmolens op land

Wij, de ondertekenaars van het Burgerinitiatief “Stop de bouw van windmolens op land” verzoeken de Kamer een motie aan te nemen met onderstaande strekking:

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat

  • omwonenden van windmolens overlast ondervinden van o.a. geluid, slagschaduw en horizonvervuiling,
  • het draagvlak voor groene energie wordt aangetast door de plaatsing van windmolens op land,

constaterende dat

verzoekt de regering om

  • de SDE+ subsidies voor nieuwe windmolens op land op nul te stellen,
  • reeds toegekende SDE+ subsidies voor windmolens op land, die nog niet zijn gebouwd, weer in te trekken,
  • geen Rijksinpassingsplannen voor de bouw van windmolens op land meer vast te stellen,
  • aan de provincies duidelijk te maken dat de aan de provincies opgelegde taakstelling voor windenergie op land volgens de “Structuurvisie Windenergie op land” komt te vervallen,
  • het Nationaal Energieakkoord zodanig te herzien, dat er geen nieuwe windmolens op land meer zullen worden gebouwd,
  • te verklaren dat de bouw van windmolens op land geen nationaal belang vertegenwoordigt,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

Teken Deze Petitie!

4%
Handtekeningen: 1696
Doel Handtekeningen: 40000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Kees Pieters

Stuur Een Email

Burgerinitiatief 'Stop de bouw van windmolens op land'

Dolhuysbrug? Nee!

1238 Handtekeningen

USCKO

30312 Handtekeningen

Jeruzalem is en blijft hoofdstad van Israël!

1929 Handtekeningen

Tekenen Promoten