Stop de bouw van windmolens op land

Wij, de ondertekenaars van het Burgerinitiatief “Stop de bouw van windmolens op land” verzoeken de Kamer een motie aan te nemen met onderstaande strekking:

 

Lees verder onder de advertentie

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat

  • omwonenden van windmolens overlast ondervinden van o.a. geluid, slagschaduw en horizonvervuiling,
  • het draagvlak voor groene energie wordt aangetast door de plaatsing van windmolens op land,

constaterende dat

verzoekt de regering om

  • de SDE+ subsidies voor nieuwe windmolens op land op nul te stellen,
  • reeds toegekende SDE+ subsidies voor windmolens op land, die nog niet zijn gebouwd, weer in te trekken,
  • geen Rijksinpassingsplannen voor de bouw van windmolens op land meer vast te stellen,
  • aan de provincies duidelijk te maken dat de aan de provincies opgelegde taakstelling voor windenergie op land volgens de “Structuurvisie Windenergie op land” komt te vervallen,
  • het Nationaal Energieakkoord zodanig te herzien, dat er geen nieuwe windmolens op land meer zullen worden gebouwd,
  • te verklaren dat de bouw van windmolens op land geen nationaal belang vertegenwoordigt,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

Petitie beëindigd

2272 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Kees Pieters

Stuur Een Email

Burgerinitiatief 'Stop de bouw van windmolens op land'

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Kassa en Radar NIET in 'de uitverkoop'

126825 Handtekeningen

Tekenen Promoten