Motie van Wantrouwen tegen Minister President

Petitie met als doel het indienen van een verzoek namens het volk aan de Tweede Kamer, voor het indienen van een Motie van Wantrouwen tegen de Minister-President Mark Rutte vanwege het door de Minister-President uit te voeren en uitgevoerde beleid, en een Motie van Afkeuring tegen het door het kabinet Rutte III uitgevoerde en uit te voeren beleid.

 

Lees verder onder de advertentie

Vertrouwt U een minister-president die liegt over feiten en beleid ten nadele van het volk?

Vertrouwt U een minister-president die bewust zwijgt over feiten en beleid ten nadele van het volk?

Vertrouwt U een minister-president die tegen de wens van een meerderheid van het volk ingaat en ten voordele van multinationals?

Vertrouwt U een minister-president die “gokt” met ons belastinggeld door afschaffen dividendbelasting specifiek alleen ten voordele van buitenlandse aandeelhouders in ruil voor dubieuze niet vastgelegde of na te komen beloften?

Vertrouwt U een minister-president die door middel van niet algemeen geaccepteerde bezuinigingen en beleid “steelt” van de burgers en de opbrengst aan algemene middelen uit de staatskas willens en wetens “schenkt” aan de multinationals en elite in ruil voor oncontroleerbare dubieuze beloften?

Vertrouwt U een minister-president die U beloften voorhoudt maar ze nooit waarmaakt?

Vertrouwt U een minister-president die wederom belooft de gaskraan dicht te draaien maar ondertussen op andere gaswinningsplaatsen zonder inspraak of overleg de gaskraan willens en wetens verder opendraait ten voordele van multinationals maar weer ten koste van burgers en nieuwe potentiele woningschade en daardoor in strijd met de rechten van de mens?

Vertrouwt U een minister-president en partijvoorzitter die vrijheid van geloof steunen zolang het geen schade toebrengt aan anderen, maar door het dieronvriendelijke kabinetsbeleid miljoenen weerloze dieren willens en wetens negeert die dagelijks lijden door diezelfde hypocriete vrijheid van geloof terwijl de (grond)wet dit lijden verbiedt?

Vertrouwt U een partijvoorzitter die willens en wetens partijleden beschermt ondanks wet overtredende feiten en handelingen?

Vertrouwt U een partijvoorzitter die willens en wetens een plan openbaar maakt waarin ongelijke behandeling van bepaalde groepen in onze samenleving wordt vermeld waarvan de uitvoering in strijd is met de rechten van de mens en artikel 1 van onze grondwet?

Vertrouwt U een minister/staatsecretaris die de subsidie op rechtshulp wil intrekken met als doel een bezuiniging die onlosmakelijk leidt tot meer onrecht voor de financieel zwakkeren en daardoor in strijd is met de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet?

Vertrouwt U een kabinet dat het enige democratische instrument van inspraak op het regeringsbeleid afschaft; het referendum, waardoor deze regering zichzelf vrijstelt van ongehinderde beleidsmaatregelen zonder bezwaarmogelijkheden wat weer kan leiden tot een vorm van onrecht en in strijd is met de democratische beginselen waarin een regering en zijn volksvertegenwoordigers het volk, zijnde een meerderheid, moeten dienen en niet de belangen van een minderheid of specifieke groep?

Vertrouwt U een volksvertegenwoordiger die banken C.E.O.’s; laat wegkomen met bonussen nadat deze medeoorzaak waren van de vooral door de bevolking zwaar gedragen en bekostigde crises, waarvan de systeembank ondemocratisch gered werd met ons belastinggeld en vervolgens zichzelf verrijkt met een door hen zelf bepaalde salarisverhoging zonder vorm van sanctie of vrijheidsstraf, zonder dat dit kabinet wetten aanneemt die dergelijke banken en hun gang van zaken strikt onder controle houdt?

Vertrouwt U een volksvertegenwoordiger die “deals” sluit met criminelen ten nadele van het volk en de inhoud en de bewijzen van die “deals” verzwijgt aan het parlement?

Vertrouwt U een volksvertegenwoordiger die zich verrijkt door o.a. belangenverstrengeling ten nadele van het volk?

Vertrouwt U een volksvertegenwoordiger die een referendum “NEE” namens de meerderheid van het volk toch uitlegt als een “JA” ten voordele van zijn eigen kabinetsbelang?

Vertrouwt U een volksvertegenwoordiger die willens en wetens belastingdeals met multinationals steunt en sluit in tijde van crises en bezuinigingen?

 

Conclusie; Al deze vragen over in het bijzonder VVD leden en kabinet- en/of partij volksvertegenwoordigers geven een feitelijk bewezen beeld hoe een deel van dit huidige kabinet Rutte III met U vertrouwen en uw rechten omgaat ten voordele van hun zelf en/of hun specifieke omgeving en een beperkte elitaire multinational groep ten koste van de “hardwerkende en/of gewone burgers”. Dit kabinet en zijn Minister-President schaden het vertrouwen van een meerderheid en ontneemt c.q. schend de rechten van een deel van het Nederlandse volk en daarmee wordt het verzoeken tot en het indienen van beide moties gerechtvaardigd. Dit kabinet ontneemt de bevolking rechten en inspraak en geeft zichzelf het onrechtmatige voordeel van een inspraak vrij beleid door de democratische regels te tarten en te schenden, wat op zichzelf al een zeer ernstig feit is dat tegen het vertrouwen ingaat van de bevolking.

Indien deze wereld, dit land, U een kans wil om zich zelf te redden van een toekomstige ondergang of crises door deze gewetenloze elite-belangenpolitiek, om te zorgen dat er een eind komt aan dit afnemend vertrouwen in die politiek, een einde komt aan deze belangenverstrengeling door deze partij en overige kabinetspartijen die onverminderd gewetenloos loyale steun geven aan dit multinational kabinet, om te voorkomen dat slechts een klein deel van de mensheid - die zich zelf elite en multinational noemen - het voor het zeggen heeft en met hun van ons geroofde en vergokte geld de toekomst regelt van hun “onderdanen” is het strikt noodzakelijk dat beide moties per direct worden behandeld door het of een deel van het parlement om een eind te maken aan deze en toekomstige regeringen met gewetenloze politici !

Deze gewetenloze politici zijn te onderscheiden in twee zeer bedreigende soorten;

De gewetenloze liberale econoom die ongestraft graait ten koste van anderen,

En de gewetenloze hypocriete gelovige die schaamteloos heerst over de vrijheid van anderen,

Beide zijn een directe bedreiging, door bewust georganiseerde belangenverstrengeling en corruptie, van onze vrijheid, rechten, democratie en manier van leven en dienen per direct uit hun ambt te worden ontheven of te worden gesanctioneerd indien we een serieuze vuist tegen hun beleid en de gevolgen van hun beleid willen maken!

De bevolking, flora en fauna zijn gebaad bij het elimineren van die beide gewetenloze politici soorten! Het elimineren kan heel simpel gaan door in maart 2019 niet voor deze 4 huidige kabinetspartijen te kiezen, maar wel voor UW vrijheid, UW rechten, UW toekomst, ONZE democratie!

De volledige oppositie heeft op 21 september 2018 een herstelwet ondertekend om, zodra dit voorgelegd kan worden aan Tweede en Eerste Kamer op het juiste moment, de dividendbelasting z.s.m. wederom in te stellen. Echter is dat niet voldoende, we eisen dat alle niet gederfde belastinggelden als gevolg van alle belastingontwijkingen die door dit of via eerdere kabinetten onder Rutte (I, II en III) sinds 2008 zijn mogelijk gemaakt/hebben plaatsgevonden zonder instemming van het voltallige parlement en daarmee de democratie = de bevolking, door de daartoe aangewezen diensten en ministeries worden teruggevorderd vermeerderd met wettelijke rente op straffe van minimaal vrijheid beperkende sancties en boetes tegen de betrokken en aansprakelijke en verantwoordelijke multinationals, verantwoordelijke bedrijfsbesturen brievenbusfirma’s, de verantwoordelijke elite en de verantwoordelijke bankiers.

Ook het door de oppositie unaniem instellen van een politiek cordon sanitaire tegen de 4 gewetenloze politieke partijen die dit kabinet steunen en formeren behoort tot de mogelijke instrumenten die moeten leiden tot het herstellen van het vertrouwen in onze democratie en dichten van het door dit kabinet ontstane begrotingstekort door onttrekken van algemene middelen aan de staatskas. Tevens heeft het parlement de bevoegdheid om de betrokken leden van het kabinet strafrechtelijk te vervolgen voor de hierboven vermelde feiten en meineed gezien de ogenschijnlijk bewust foutieve verklaringen, bijbehorend gedrag en houding van betrokkenen voor het parlement en de democratie.

Al deze instrumenten kunnen leiden tot het ontslag van de betrokken alsmede het ontbinden van de huidige Tweede Kamer die weer moeten leiden tot vervroegde verkiezingen.

Democratisch Nederland verdient het niet om te worden geleid door gewetenloze politici die het vertrouwen van het volk beschamen, dit willens en wetens negeren en wegkomen zonder sancties!

Kanttekening; De VVD beschuldigd iedereen die tegen hun partij of hun politieke visie c.q. beleid is of voor zich zelf of hun rechten willen opkomen van "schreeuwen aan de kant en niet mee willen werken aan de inhoud en het uitvoeringsproces van dit beleid", door het belachelijk c.q. zwart maken van deze mensen probeert men de discussie te manipuleren en op hun manier te sturen, maar het is de VVD zelf die mensen als U en ik aan de kant zet en de inhoud van het beleid zelf wenst te bepalen zonder inspraak, zonder rekening te houden met bezwaren of de gevolgen van dit eenzijdig beleid, en DAT is niet langer acceptabel! Wij eisen onze vrijheid en rechten terug, wij eisen onze democratie en democratische rechten terug met als enig doel om dit kabinetsbeleid per direct te stoppen en de minister-president Mark Rutte af te zetten met een door het volk verzochte en via het parlement uitgevoerde afzettingsprocedure die zal worden voorgelegd aan de voltallige Tweede Kamer en hun voorzitter.

 

Kabinet Rutte III heeft een ernstig en schadelijk integriteitsprobleem waarin vooral naar een beperkte groep loyaliteit wordt getoond waarover geen adequate verantwoording naar het parlement of het volk wordt afgelegd, dat alleen met drastische democratische tegenmaatregelen is te verhelpen gezien de verdedigende en afschermende houding van de leden van dit kabinet die zelfs na het benoemen van de feiten niet tot inkeer komen!

 

U steun aan deze nationale petitie maakt die tegenmaatregelen en afzetting mede mogelijk!

 

De initiatiefnemer maakt expliciet gebruik van zijn democratische recht op inspraak, zijn recht op vrije meningsuiting, zijn universele rechten van de mens, zijn recht op wettige zelfverdediging,

 én zijn rechten ontleent aan het gestelde in artikel 1 van de grondwet!

Petitie beëindigd

34 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

John

Stuur Een Email

Stop de angstcultuur bij PostNL

147 Handtekeningen

Pieter Elbers moet herbenoemd als CEO van KLM!

25197 Handtekeningen

Tielse Beiaard blijft!

549 Handtekeningen

Tekenen Promoten