Geen landhuis in Kattendijke

Deze petitie wordt woensdag 19-12-2018 om 12 uur afgesloten .

 

Lees verder onder de advertentie

Ondergetekende, maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar bij de gemeente tegen het voornemen tot het bouwen van een landhuis in Kattendijk.

 

Wij kunnen ons uitdrukkelijk niet verenigen met dit voornemen van de gemeente Goes om hier toestemming aan te gaan verlenen. Volgens ons wordt er te  gemakkelijk aan de meest gehoorde bezwaren,  die wij hieronder in willekeurige volgorde hebben neergezet, voorbij gegaan;

  • Het dorpsaangezicht van ons mooie Kattendijke wordt vanaf de dijk, wandelpad en dijk weg ernstig aangetast.
  • Vergezichten voor toeristen en omwonenden, waar Zeeland bekend omstaat worden aan de dijk kant deels ontnomen.
  • In het weiland foerageren veel vogels en daarnaast verblijven er in het broedseizoen o.a. veel bedreigde weide vogels. In het boek , gedragen door zeer recent onderzoek,Bedreigde vogels in Nederland’, dat 7 november 2018 is verschenen wordt nader op het probleem ingegaan. Hoofdauteur Robert Kwak van Vogelbescherming geeft aan dat zonder verdergaande maatregelen er de komende decennia meerdere vogelsoorten in ons land dreigen uit te sterven als broedvogel. Wij kunnen ons dan ook niet permitteren in weide gebieden zonder meer bebouwing en daarmee verstoring door toegang tot deze gebieden toe te staan. Nederland heeft zich verplicht bijzondere aandacht te besteden aan deze met uitsterven bedreigde diersoorten, zie Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 november 2017, nr. 17174206, houdende vaststelling van een geactualiseerde Rode Lijst Vogels ..
  • Als de regels in de toekomst veranderen of worden bijgesteld is nu niet te overzien wat er in dit deel van Kattendijke gaat gebeuren 
  • Door de aanleg van een landhuistuin en de bouw van een landhuis wordt de harmonie van een klein eigentijds attractief dorp met omgeving en natuur verstoord.

 

Wij gaan de Burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Goes dan ook binnen 4 weken verzoeken  de bouw van dit landhuis af te wijzen.

 

Edwin Breen en Joop Splinter, buren op de van Heenvlietstraat, Kattendijke.

 

 

 

 

 

 

 

Update 30-11-2018:

1. Wij hebben inmiddels een stuk mogen ontvangen  dat laat zien dat onder voorwaarden recreatiewoningen zijn toegestaan bij de bestemming landhuis en landgoed.

2. Een van de  reacties van een Kattendijker: Het wijzigen van het bestemmingsplan is in strijd met de omgevingsplannen van de gemeente Goes. Hierin staat dat wonen in het agrarisch gebied ontmoedigd wordt. Dit strookt niet met het toestaan van bebouwing en het aanpassen van het bestemmingsplan. Voorts is het niet noodzakelijk om er een landgoed van te maken. Iedereen is vrij om een deel van zijn perceel open te stellen voor toegang door derden. Het plan om een landgoed bestemming te geven zit hem in de meerwaarde vanwege de vele ontheffingen. o.a. voor recreatieve doeleinden.  Hier kun je gedegen bezwaar tegen maken.  Dit zou nl een belasting kunnen vormen voor de toegangswegen en het grondgebruik.

Wij stellen zeer op prijs dat de wethouder Derk Alssema op deze reactie heeft geantwoord de vraag  over wijzigen bestemmingsplan uit te laten zoeken en voor 19 december te beantwoorden. 

3. Deze petitie wordt 19 december aan de wethouder aangeboden

 

update 7-12-2018

Wij hebben inmiddels een algemeen stuk van de wethouder gekregen met richtlijnen voor het  opzetten van een landgoed, staat voor ons  niets nieuws in . Het woord is nu  dan ook aan de Gemeenteraad. Wij hebben ook  gelezen  welke bedrijvigheid  een landgoed kan meebrengen en die kunt u naast de bovengenoemde richtlijnen ook eenvoudig op het internet vinden  zaols bv het omgevingsplan Zeeland: . (https://www.zeeland.nl/ruimte/omgevingsbeleid. )

Nieuwe bebouwing; rood voor groen.
Nieuwe landgoederen en buitenplaatsen: Uitgangspunt voor een nieuw landgoed of buitenplaats vormt de door de particuliere sector betaalde aaneengesloten natuur- en of landschapsontwikkeling, bijvoorbeeld de aanleg van bos. Subsidie voor de realisatie van een landgoed of buitenplaats is niet mogelijk. Om aanleg, onderhoud en beheer te kunnen financieren mag bebouwing worden gerealiseerd. Toegestane functies voor het gebruik van deze bebouwing zijn wonen, verblijfsrecreatie en zorg. In de directe nabijheid van de stedelijke centra Middelburg, Vlissingen, Goes en Terneuzen is ook een kantoorfunctie denkbaar.

 

Wij hebben het volste vertrouwen op een positieve afloop nu wij zoveel handtekeningen met een duidelijk "nee"hebben verzameld. Immers het collegeprogramma van  2018-2022 met de naam: 'vol vertrouwen vooruit', spreekt duidelijk  uit dat ons college  burger- en overheidsparticipatie zeer belangrijk vindt met daarnaast speciale aandacht voor de dorpen. 

 

Update 16-12-2018

Deze petitie zal zoals afgesproken woensdag 19 december worden gesloten, wij bedanken u allen voor uw steun en hebben zoals dat in onze ogen past in een burger initiatief ruimte gegeven voor reacties. Wij hebben daar regelmatig  screenshots van genomen en zullen die as woensdag na het sluiten van de petitie verwijderen. Wij hopen en vertrouwen op een positieve afloop voor alle Kattendijkers en betrokkenen die deze petitie om diverse redenen hebben gesteund

 

Wij hopen nog op een enkele  stem erbij maar zijn oprecht  dankbaar voor uw overweldigende steun, fijne  feestdagen.

Petitie beëindigd

136 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Joop Splinter

Stuur Een Email

Behoud van Moluks ouderlijk huis Matulessy

1053 Handtekeningen

Sluit de turnhal op het terrein van RAS

94 Handtekeningen

Tekenen Promoten