Open Brief aan het CvB van de Radboud Universiteit

--- English Below ---

Beste student, docent, decaan, medewerker van de Radboud Universiteit,

 

Lees verder onder de advertentie

Op vrijdag 14 december zullen medewerkers, docenten, en studenten van alle Nederlandse universiteiten demonstreren tegen de structurele onderfinanciering en toenemende werkdruk in het hoger onderwijs. Afgelopen week heeft het College van Bestuur van de Radboud Universiteit aangekondigd de demonstraties te zullen gedogen. Het College heeft de decanen van alle faculteiten “verzocht uit te zoeken welke problemen hierbij zouden kunnen optreden en welke oplossingen daarvoor zijn.”

 

Tegelijkertijd laat het CvB weten dat het - hoewel het meent begaan te zijn met de problematiek - zich niet actief zal inzetten voor de mobilisatie voor of facilitatie van het protest. Dit in tegenstelling tot de Universiteit Leiden, de UvA, de VU en de Universiteit Utrecht, die wel actief oproepen tot actie en busvervoer regelen richting Den Haag. De houding van ons CvB getuigt van weinig daadkracht en laat studenten en docenten in twijfel achter. Als het CvB verandering wil moet zij niet slechts een lippendienst bewijzen, maar zich actief engageren. Wie geen actie onderneemt stemt impliciet in met de voortdurende afbraak van ons onderwijs en onderzoek. Daarom wenden wij ons tot het CvB met de volgende oproep:

Beste leden van het College van Bestuur,

 

met deze open brief willen wij uw twijfel over het draagvlak binnen uw universiteit wegnemen en u tot het noodzakelijke daadkrachtig optreden uitnodigen. Wij roepen u daarom gezamenlijk op de landelijke actiedag op 14 december actief te faciliteren, door onder meer:

 

-  Busvervoer vanuit Nijmegen te regelen voor eenieder die wil protesteren, en

-  Een algemene oproep te verspreiden via alle kanalen van de RU om iedereen op de

hoogte te stellen van het protest en de mogelijkheid hieraan deel te nemen.

 

Wij hopen dat u gehoor geeft aan deze oproep en op die manier wel duidelijk partij kiest in de landelijke discussie over onderwijs. Volgt u het voorbeeld van de Universiteit Leiden, de UvA, de VU, de Universiteit Utrecht door deze actiedag actief te faciliteren en duidelijk stelling te nemen tegen het landelijke afbraakbeleid. Laat zien dat u werkelijk bereid bent actie te ondernemen om de huidige situatie te veranderen. Alleen samen maken we een einde aan het wanbeleid uit Den Haag!

 

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Changing Perspective


Hierbij verklaar ik, … … … … , dat ik de oproep aan het CvB om de landelijke actiedag op 14 december actief te faciliteren met busvervoer en een algemene oproep via alle kanalen, ondersteun en onderschrijf:

Handtekening: _____________________ Datum: ______________

_______________________

 

Dear student, teachers, staff-member of the Radboud University,

 

On friday the 14th of december, teachers, students and staff of all Dutch universities will protest against the increasing working pressure within and ongoing budget cuts on higher education. Last week, our Executive Board announced that it will tolerate the actions taken by its students and staff. Accordingly, they wrote that “in anticipation of the national action day, the Executive Board has (…) requested that the deans determine which issues may occur and what the appropriate solutions will be.”

 

Simultaneously, however, the Board announced that - even though they claim to be committed to tackle the problems - they will not actively mobilise for or facilitate the protest. This in stark contrast to the Boards of Leiden University, the University of Amsterdam, the VU and Utrecht University, that clearly show their support by actively mobilising for the protest and arranging means of transport. Our Board’s attitude exposes its lack of determination and leaves students as well as staff in doubt about whether or not to participate. If the Board wants to commit itself to changing things, it needs to stop providing lipservices and start acting. Those who remain passive implicitly endorse and approve the intensifying cuts on our education and research. That is why we turn to the Executive Board with the following appeal:

 

Dear members of the Executive Board,

with this open letter we want to relieve any doubt about the support within the university, and urge you to take determined action. We therefore call unto you to actively facilitate the national day of action on the 14th of December, by:

 

-  Arranging a collective means of transport by bus, and

-  Spreading a general announcement via all channels of the RU to inform everyone about the protest and give them the opportunity to join.

 

We hope that you will accept this appeal and in this way choose sides in the national discussion on education. We hope you follow the example of Leiden University, the UvA, the VU, and Utrecht University by actively facilitating the national day of protest and explicitly opposing the national policies. Show that you are truly willing to support the necessary action to change the current situation. Only collectively we can end the Hague’s misgovernment!

 

We are looking forward to your reply,

 

Changing Perspective

 

I hereby declare that I, … … … …, endorse and support the appeal to the Executive Board to actively facilitate the national day of protest on the 14th of December by arranging a collective means of transport and send a general announcement via all channels of the RU.


Signature: ______________________                               Date: __________________

Petitie beëindigd

25 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Changing Perspective

Stuur Een Email

Sluit de turnhal op het terrein van RAS

94 Handtekeningen

Behoud van Moluks ouderlijk huis Matulessy

1053 Handtekeningen

Tekenen Promoten