Zijn boeren criminelen en/of dierenbeulen ?

Wij vinden dat onze Nederlandse boeren zich aan de wet moeten houden en de overheid de zelfregulering van deze sector aanzienlijk moet beperken zodat alle dieren in de intensieve veehouderij zich vrij en veilig zouden moeten kunnen voelen in hun stallen. Met name dierziekten, opzettelijk dierenleed, stalbranden, ernstige (milieu) overtredingen ten aanzien van de volksgezondheid, stank- en fijnstofoverlast voor omwonenden zijn aan de orde van de dag. Dierenvrienden en direct omwonenden worden bang zich te uiten en stelselmatig genegeerd in hun bewaren tegen uitbreidingen van deze intensieve veehouderij en regelmatig bedreigd (ook online) en aangevallen door gewetenloze (dronken) boeren gedurende vreedzame protesten en demonstraties.

 

Lees verder onder de advertentie

Wij

zowel dierenvrienden, omwonenden als betrokkenen en gedupeerde burgers,

 

constateren

een toename in onnodig dierenleed en bedreigingen van de volksgezondheid vanwege:

·         Jaarlijks worden 30 tot 45 miljoen kuikenhaantjes na hun geboorte direct vermalen of vergast,

*    Jaarlijks sterven ruim 200.000 van de 1.500.000 kalveren binnen 2 weken na hun geboorte, een groot deel zelfs binnen de eerste drie dagen, door verwijtbare en aantoonbare verwaarlozing en ondervoeding direct toe te schrijven aan de 5.547 "slecht" aangemerkte boerderijen waarvan 1.200 als "zeer slecht" te boek staan, de Minister blijft ernstig in gebreke wegens nalatigheid en ineffectieve controle en weigert wederom sancties tegen deze structurele dierenbeulen,

·         Jaarlijks sterven ruim 5.000.000 biggen onnodig door bewuste en beperkte huisvesting en dierziekten door de intensieve veehouderij, en sterven ruim 550.000 volwassenen dieren onnodig vóór hun slacht,

·         Jaarlijks worden ruim 80.000 geitenbokken gedeporteerd/geslacht omdat ze geen direct nut hebben voor de Nederlandse geitenmelkindustrie,

·         Werden er ruim 3.500.000 kippen geruimd vanwege het door boeren, LTO en het Ministerie van Landbouw zelf mede veroorzaakte fipronil-eieren schandaal,

·         Werden er 8.000 koeien geruimd vanwege BSE,

·         Werden er 30.700.000 kippen en eenden en hobbydieren geruimd vanwege H5N1 vogelziekte.

·         Stierven officieel 95 onschuldige mensen, volgens de betrokkenen en de medische statistiek 138, en werden ruim 4.000 mensen voor korte of langere tijd (chronisch) ziek en ruim 50.000 geiten geruimd door Q-koorts en de ernstige, nog steeds onbestrafte, en aangetoonde nalatigheid van de overheid en de boeren/bestuurders in deze sector,

·         Verbranden ruim 1.700.000 dieren levend of stikten door stalbranden, waarvan 68 stalbranden sinds 4 juli 2017 met ruim 317.426 onnodig levend verbrande en/of gestikte dieren, vanwege aangetoond ernstig tekort schietend overheidsbeleid.

·         Worden door de overheid, vanwege dubieuze belangen, steeds meer vergunningen verstrekt en stallen gebouwd terwijl men vanwege het klimaatakkoord en ernstige volksgezondheidsincidenten weet dat de intensieve veehouderij zijn milieuvervuiling en omgevingsoverlast moet terugdringen, ook vereist door de E.U.,  

·         Werken boeren waarheidsvinding over aangetoonde misstanden in hun sector tegen door voorkomen transparantie en onafhankelijk toezicht in hun bedrijven,

·         Beschermd Minister Schouten “haar” boeren door aangetoond falen en nalatigheid in controles en belangenverstrengeling en verzuimt ze effectieve sancties tegen voorbedachte en georganiseerde (criminele) boeren en mestbedrijven die bewust frauderen en de wet overtreden alsmede in zake dierenwelzijnsbeleid ten aanzien van stalbranden,

·         Worden nog steeds grote hoeveelheden antibiotica toegediend om preventief dierziekten te voorkomen die, door middel van consumenten voeding, mensen resistent maakt tegen behandeling bij infectieziekten,

 

Boeren beweren “van dieren te houden” en respect te hebben voor het leven van mensen en dieren, maar bovenstaande statistieken en feiten bewijzen het tegendeel, daarnaast vormen boeren met hun bedrijven een structureel overlast probleem voor hun directe omgeving waardoor zowel de (volks)gezondheid van mens als dier ernstig in het gedrang is en DAT kan gezien het hoge sterftecijfer door met name Q-koorts niet langer acceptabel zijn!

Elk persoon en dier in Nederland verdient het om zonder leed, gezondheidszorgen en angst voor ziekten te kunnen leven en zijn of haar leven te kunnen leiden zonder deze overlast, vastgelegd in de wettelijke zorgplicht door de overheid. De intensieve veehouderij wordt steeds bedreigender ten aanzien van dierenwelzijn en volksgezondheid en dit baart ons dagelijks zorgen.

 

en verzoeken

·         Om alle dieren in deze sector beter wettelijk te beschermen mede door onafhankelijke controles uitgevoerd door niet-overheidsorganisaties,

·         Om een betere aanpak van de omgevingsoverlast door de intensieve veehouderij.

En vooral een verhoogd gevoel van dierenwelzijn in (mega) stallen, gegarandeerde volksgezondheid en woongenot/rust in de directe omgeving van veehouderij boerderijen

Petitie beëindigd

186 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Ivan Grozny

Stuur Een Email

Nederland kiest voor bruto nationaal geluk

886 Handtekeningen

BELACHELIJK HOGE KOSTEN ETECK!

372 Handtekeningen

Red de Wal-Vis

1285 Handtekeningen

Tekenen Promoten