Help mei om "Omstekeard" yn it wurdboek te krijen!

FRL: (Zie hieronder voor de Nederlandse tekst)

Elts wit wat ik bedoel as ik it wurd brûk, allinne blykt it wurd "Omstekeard" gjin offisjeel Frysk wurd te wêzen….
Nee, ik ha it wurd net sels betocht, it wie der al, myn heit brûkte it al doe't ik lyts wie, "dyn trui sit omstekeard" en myn heit learde it wer fan syn heit.  
Dat d’r yn it ferske "Omstekeard" in wurd siet wat offisjeel net iens bestie krige ik pas te hearren neidat ik it útbrocht yn 2014.  
Om't ik fyn dat it tiid wurdt om it wurd einlings ris te erkennen bin ik dizze petysje start!  
Neffens de Fryske Akademy blykt nammentlik dat wannear it wurd mear ûnder de oandacht komt, op bygelyks sosjale media of ynternet, dat it kâns makket om opnommen te wurden as offisjeel wurd yn it Fryske wurdboek!  
Der allinne mar oer sjonge blykt spitigernôch net genôch te wêzen…

Wolst my helpe myn doel te berikken en de Fryske taal te ferrykjen?  
Teken dan dizze petysje! En diel it wêr it kin!

Lees verder onder de advertentie

 

NL: (Sjoch hjirre boppe foar de Fryske tekst)

Iedereen weet wat ik bedoel als ik het woord gebruik, alleen blijkt het woord "Omstekeard" geen officieel Fries woord te zijn....

Nee, ik heb het woord niet zelf bedacht, het was er al, mijn vader gebruikte het al toen ik klein was, "dyn trui sit omstekeard" en mijn vader leerde het weer van zijn vader.

Dat het liedje "Omstekeard" een woord bevatte wat officieel niet eens bestond kreeg ik pas te horen nadat ik het uitbracht in 2014.

Omdat ik vind dat het tijd wordt om het woord eindelijk eens te erkennen ben ik deze petitie gestart!

Volgens de Fryske Akademy blijkt namelijk dat wanneer het woord meer onder de aandacht komt, op bijvoorbeeld sociale media of internet, dat het kans maakt om opgenomen te worden als officieel woord in het Friese woordenboek!

Er alleen maar over zingen blijkt helaas niet voldoende….

 

Wil jij mij helpen mijn doel te bereiken en de Friese taal te verrijken?

Teken dan deze petitie! En deel het waar het kan!

Petitie beëindigd

154 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Marcel Smit

Stuur Een Email

Tekenen Promoten