Geen beschermd wonen aan de Brem 5

Aanleiding

Deze petitie is opgezet door bewoners bij en rondom de Brem 3/5 in de wijk Hassinkbrink te Haaksbergen. Op dinsdag 8 september 2020 ontvingen enkele buurtbewoners een brief van zorgorganisatie De Weerde waarin zij hun plannen kenbaar maken om aan de Brem 20 appartementen te willen realiseren, waar zij 24/7 begeleiding willen aanbieden. Deze appartementen zullen dan permanent bewoond worden door wisselende (jong)volwassenen met psychische problemen en/of een verstandelijke beperking, afkomstig uit heel Nederland. Deze plannen baren veel mensen zorgen, vooral gezien de centrale ligging in een kinderrijke en rustige woonwijk.

Lees verder onder de advertentie

 

Uitgangspunt

Hierbij verzoeken ondergetekenden het College van B&W geen medewerking te verlenen aan de bouwplannen van de familie Krooshoop aan de Brem 5, voor de realisatie van een nieuw gebouw dat verhuurd zal worden aan de zorginstelling De Weerde om er mensen te huisvesten met psychische stoornissen en/of een verstandelijke beperking.

 

De motivatie voor dit verzoek ligt in de volgende argumenten.

 

Bestemmingsplan

De nieuwe plannen wijken op veel gebieden af van het huidige bestemmingsplan:

  • Er is duidelijk sprake van een wijziging van de bestemming ‘maatschappelijk’ in de bestemming ‘wonen’; permanente bewoning is nu niet mogelijk en dat houden wij graag zo.
  • In het nieuwe plan is er sprake van een grote overschrijding van de maximale toegestane hoogte (6 meter i.p.v. 4 meter; 50% overschrijding)
  • De ruimtelijke uitstraling, aard (woonvorm), omvang gebouw en bouwhoogte passen totaal niet in het huidige bestemmingsplan. De huidige bestaande situatie wordt volledig gewijzigd, als dit bouwplan doorgaat.
  • Als het plan goedgekeurd wordt, dan is er in de toekomst van alles mogelijk (TBS kliniek, opvang van asielzoekers, andere vormen van permanente bewoning etc..). Tijdens de informatieavonden is dit niet ontkend en dat baart ons ook grote zorgen.

 

De gemeente Haaksbergen heeft tijdens de informatieavonden aangegeven dat ze geen bezwaren ziet om in te stemmen met de wijzigingen. De laatste jaren zijn verschillende huizen gekocht rondom de locatie. Voor de aankoop van de woning heeft iedereen nadrukkelijk navraag gedaan over de huidige bestemming van de locatie. Als bekend was geweest dat er een beschermde opvang zou komen, hadden deze mensen het huis niet gekocht. Wat is de waarde van een bestemmingsplan, als deze zo eenvoudig gewijzigd kan worden?

 

Kruimelwetgeving

In de commissievergadering d.d. 13 oktober 2020 kwam naar voren dat er gedacht zou kunnen worden aan het toepassen van de zgn Kruimelwetgeving bij de toekenning van een bouwvergunning.

Door het eventueel toepassen van deze kruimelregeling hoeft er geen bestemmingsplanwijziging ingediend te worden. Hiermee wordt het gemeentebestuur buitenspel gezet. Het College B&W mag dan zelf de aanvraag beoordelen, maar heeft, als ondersteuner van de initiatiefnemers, een belang bij het slagen van dit project. Dit project heeft in onze ogen zo’n grote sociale impact en zorgt tevens voor een grote aantasting van het woongenot van de wijkbewoners, dat dit niet buiten de gemeenteraad om beoordeeld mag worden. Dan zou het zijn alsof de slager z’n eigen vlees keurt.

 

Grootte van het gebouw

Helaas zijn er vanuit het architectenbureau nog geen geautoriseerde tekeningen beschikbaar. Wel hebben enkele bewoners een aantal eerste tekeningen en plattegrond ingezien op de eerste voorlichtingsavond. 

 

Kijkend naar de grootte van het gebouw in relatie tot de kavel moeten we vaststellen dat bijna de gehele kavel bebouwd zal worden. Dat betekent dat de bewoners die hun heil buiten willen zoeken (roken, warmte) van de openbare ruimte gebruik zullen moeten gaan maken.

 

Verder tast een dergelijk (hoog en groot) gebouw het aanzicht c.q. uitzicht van de (directe) omgeving ook negatief aan en zorgt eveneens voor een verminderd woongenot van de huidige omwonenden en overige bewoners van de wijk Hassinkbrink.

 

Wij zijn van mening dat deze omvang niet acceptabel is.

 

Aan de andere kant van het huidige pand (Brem 3), is nóg een stuk gras recentelijk opgekocht door de familie Krooshoop. Het is aannemelijk te denken, dat ze met dat stuk grond hetzelfde doel voor ogen hebben. Als het huidige plan wordt goedgekeurd, is het waarschijnlijk een stuk makkelijker om hetzelfde nog een keer te doen, maar dan aan de andere kant. En dan staat er een gigantisch gebouw, wat volgens ons nooit de bedoeling is geweest.

 

Leefbaarheid wordt aangetast

Gezien de toekomstige bewoners is er ernstige vrees voor aantasting van de leefbaarheid in de buurt. Over de zorgindicatie van deze bewoners doet De Weerde geen uitspraak. Het is in de praktijk dus mogelijk dat er mensen met zeer zware psychische beperkingen komen te wonen; De Weerde heeft dit tijdens meerdere informatieavonden ook niet ontkend en kon ook geen garantie geven dat er geen sprake zal zijn van overlast.

 

Overlast en gevoelens van onveiligheid

Daarom is er vrees voor ernstige (geluids-) overlast en een gevoel van onveiligheid door de toekomstige bewoners.

Bekend is – en dat wordt in Nederland al herhaaldelijk feitelijk aangetoond bij gelijksoortige vormen en omvang van beschermd wonen op verschillende plaatsen –

dat bij mensen met psychische problematiek geregeld ontregelingen/ verstoringen voorkomen van emotie of gedrag. Deze verstoringen in het gedrag die zich in en buiten het gebouw kunnen voordoen als ontremd gedrag, zoals  schreeuwen, schelden enz. baart alle omwonenden zorgen wat betreft veiligheid en leefbaarheid voor de (kinderrijke) en nu fijne en rustige woonomgeving.  

Er zijn meerdere huidige bewoners in de Hassinkbrink die zelf ervaringsdeskundigen zijn ten aanzien van het in de directe nabijheid wonen van complexen met bewoners met een psychische kwetsbaarheid en/of een verstandelijke beperking en die daar met grote regelmaat hinder, overlast en verminderd woongenot van hebben ondervonden. En die mede daarom naar Haakbergen zijn verhuisd om te wonen in een mooie, rustige en prettige woonwijk als de Hassinkbrink.

 

Drugs- en alcoholgebruik

Het komt vaak voor dat psychische problematiek gepaard gaat met drugsgebruik. In hun informatiefolder geeft de Weerde aan dat drugs binnen niet getolereerd worden, maar dat zegt niets over het gebruik (en de controle daarop) erbuiten. Wij willen niet dat onze kinderen en/of wij als volwassenen in onze woonwijk geconfronteerd worden met de restanten van drugs- en/of alcoholgebruik. En ook niet met mogelijke toeleveranciers van drugs.

 

Verkeerstoename

De Hassinkbrink is een rustige, stille, kinderrijke woonwijk. Met de komst van dit pand en met name de gewenste doelgroep, is er ook sprake van toenemend verkeer. Deze feiten kunnen we afleiden uit het jaarverslag van De Weerde. En daarin worden alleen de geregistreerde gevallen benoemd. Navraag bij bestaande locaties leert dat er dagelijks taxi, politie en/of ambulances ter plekke zijn. Daar zitten we uiteraard niet op te wachten en dat past ook niet in deze woonwijk.

 

Financieel

Waarde daling omliggende huizen

Door de vestiging van een eventuele dependance van de Weerde is er een waarde daling van de omliggende woningen te verwachten en te vrezen.

 

Bij stijgende woningprijzen zal de waarde van omliggende woningen niet evenredig meestijgen, bij dalende prijzen komen woningen sneller onder de afgesloten hypotheekwaarde, met alle gevolgen van dien.

 

Het argument dat planschade is te verhalen, is niet valide gezien de zeer ingewikkelde en kostbare rechtszaken (bewijslast) die daarmee bijna altijd gepaard gaan. De bewoners zullen hiervoor dus zonder erom gevraagd te hebben, kosten moeten gaan maken.

 

Gemeente Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen staat onder financieel toezicht. Tijdens de commissie vergadering van 13 oktober 2020, werd duidelijk dat de wethouders niet weten wat de vaste jaarlijkse kosten voor de gemeente gaan worden. Volgens een van de fractievoorzitters zou dit zo’n 10 á 15.000 per persoon per jaar kosten (doelend op een onderzoek uit 2010; de kosten zullen 10 jaar later veel hoger liggen). Dat is een extra kostenpost van minimaal 300.000 euro voor de gemeente, op jaarbasis. De gemeenteraad heeft de wethouder Dhr. Peppelman verzocht om dit uit te zoeken, maar vooralsnog is daar geen antwoord op gekomen. Dat is op z’n minst opmerkelijk te noemen (de slager keurt z’n eigen vlees?). De Gemeente Haaksbergen kan zich niet nog meer financiële problemen veroorloven.

 

Algemeen

Het is niet aan het College van B&W om een sociaal/maatschappelijk experiment uit te voeren, waarvan de gevolgen, als het niet goed gaat, eenzijdig gedragen moeten worden door de omwonenden. De bezwaren van zoveel omwonenden behoren zwaarder te wegen dan de (vage) afspraken die op bestuurlijk niveau regionaal gemaakt zijn.

 

Iedereen is zich ervan bewust dat alle inwoners van Nederland recht hebben om ergens te wonen. De vraag is alleen of dit filosofisch uitgangspunt er ook toe kan leiden dat mensen die bewust gezocht hebben naar een rustige leefomgeving plotseling geconfronteerd kunnen gaan worden met een (zeer) onrustige omgeving. Op aanraden van de Weerde zijn er omwonenden gaan kijken naar een vestiging van de Weerde in Almelo en hebben daar gepraat met omwonenden. Het nadrukkelijk advies waarmee zij zijn thuisgekomen is: voorkom ten koste van alles een vestiging in je omgeving.

Wij zijn van mening dat het onacceptabel is dat de mogelijk negatieve gevolgen van een vestiging eenzijdig gedragen worden door de huidige bewoners. Tevens tast een dergelijk nieuw te bouwen groot en hoog gebouw het woongenot en de financiële waarde van al bestaande woningen van de huidige omwonenden ernstig in negatieve zin aan.

 

Namens bewoners bij en rondom de Brem 5 in de wijk Hassinkbrink te Haaksbergen

Petitie beëindigd

509 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Buurtbewoners Brem 5

Stuur Een Email

Handen af van het park.

142 Handtekeningen

Kassa en Radar NIET in 'de uitverkoop'

126825 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Tekenen Promoten