Verzoek tot ontbinding van het landsbestuur

Zijne Majesteit de Koning
p/a Kabinet van de Koning
Postbus 20016
2500 EA Den Haag

 

Lees verder onder de advertentie


Datum: 1-6-2021

Betreft: Verzoek tot ontbinding van het landsbestuur

 

 

Majesteit,

 

Hierbij zeg ik, als bewoner van het grondgebied, dat bestuurd wordt door de Staat der Nederlanden, het vertrouwen in het kabinet, de Staten-Generaal en de Raad van State, verder gezamenlijk in deze petitie te noemen 'bestuursorganen', op en verzoek voornoemde bestuursorganen, via u, per zondag 13 juni 2021, of zo kort mogelijk daarop, volledig terug te treden.

 

Noch gezien de Grondwet, noch gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is er boven mij een autoriteit. Ik heb enkel voornoemde bestuursorganen direct of indirect bevoegdheden gegeven om namens mij de Staat der Nederlanden te besturen en niet mij als mens te besturen.

 

In de afgelopen maanden is er door voornoemde bestuursorganen beleidsturende waarde gehecht aan (gemodelleerde) aannames en uitkomsten van een PCR methode, die niet als test beschouwd mag en kan worden (zie het retractiepaper van Pieter Borger et al) en daaruitvolgend een valselijke detectie van een virus, dewelke de naam Sars-Cov-2 is gegeven, leidend tot Covid-19 en plaatsing als Covid-19 in groep A van de Wet publieke gezondheid.

 

Het daaruitvolgende Covid-19 beleid is een regelrechte inbreuk op mijn grondrechten. Dit heeft reeds geleid en zal, bij iedere dag dat deze continueert, direct of indirect, leiden tot emotionele en sociale ontwrichting en een onnoemelijke schade o.a. door voornoemde bestuursorganen aangegane verplichtingen nationaal, aan de EU, de WHO en contracten indirect of direct aangegaan met vaccinleveranciers en de daaraan gekoppelde reeds uitgerolde en nog uit te rollen vaccinatieprogramma's. De omvang van deze schades is dusdanig, dat het herstel hiervan jaren nodig zal hebben om enigszins weer een menselijk bestaan mogelijk te maken en v.w.b. de vaccinaties, beter gezegd mRNA gentherapieën, er, zo wetenschappers aangeven, nooit een lichamelijk herstel zal kunnen volgen / vele mensen vroegtijdig zullen komen te overlijden. Het financiële systeem, en vooral de onderliggende zekerheden, die door het fiat currency systeem al tot op het bot toe uitgehold is, is door voornoemde overheidsorganen zo tot een klappunt gebracht.

 

Hier zal rigoureus een halt aan toegeroepen moeten worden!

 

De afgelopen maanden is het voornoemde Covid-19 beleid door een ruime meerderheid van de voornoemde bestuursorganen ondersteund en uitvoering aan gegeven. Ik heb er dan ook geen enkel vertrouwen in, dat de staatsrechtelijk ingevoerde methode van correctie via verkiezingen zal leiden tot een intrekking van dit Covid-19 beleid. Versoepelingen zullen tijdelijk zijn en voornoemde bestuursorganen zullen maatregelen weer aanhalen, zodra het seizoen, dat bekend staat als het griepseizoen, weer aanbreekt. Ook de (voorgenomen) inkoop van de vele doses (om en nabij de 80 miljoen doses) doet aangeven, dat het covid-19 beleid niet zal eindigen.

 

Ik draag u, Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, op,
1) de terugtreding van alle kabinetsleden, leden van de Staten-Generaal en leden van de Raad van State, onverwijld, te faciliteren en te accepteren en een commissie van tijdelijk bestuur mogelijk te maken om de transitie naar een volksstaatsbestel te bewerkstelligen,
2) tot nader orde enkel wetten nodig voor een ordelijke voortzetting van onze maatschappij voort te zetten,
3) tot nader orde militaire, marechaussee en politiemacht zeer terughoudend op te laten treden, alleen daar waar het gaat om bescherming van eigendommen van mensen, bedrijven, instellingen en staatseigendommen en veiligheid van mensen
4) leden, behorend tot het teruggetreden kabinet, leden van de Staten-Generaal en de Raad van State, te bevelen het grondgebied behorende bij de Staat der Nederlanden niet te verlaten
5) financiële en materiële (dwang)bevelen uit naam der Koning te bevriezen

 

Bovenstaand zijn de hoogstnoodzakelijke eerst te nemen stappen.

 

Effectief bevat dit schrijven reeds uw handtekening, immers heeft u, in uw hoedanigheid als Koning der Nederlanden, op 4 mei 2020, tijdens de dodenherdenking op de Dam, uitgesproken 'Niet normaal maken, wat niet normaal is'. Ik ga er derhalve vanuit, dat u, Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, als dan hoogste in de huidige staatsvorm met het gestelde in dit schrijven kunt instemmen en aan het gevraagde in deze petitie uitvoering gaat geven met oog voor stabiliteit en herstel van een werkelijk uit naam van het volk gedreven staatsvorm.

 

Ik ben de aangever van dit verzoek. Dit verzoek heb ik online gezet via https://www.petitie24.nl waar de mogelijkheid geboden wordt voor anderen om dit verzoek mede te ondersteunen.

 

In afwachting en met vriendelijke groet,

 

Peter Mul

Petitie beëindigd

2029 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Peter Mul

Stuur Een Email

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Stop de kap van 123 bomen in het Weizigtpark Dordt

579 Handtekeningen

Tekenen Promoten