Leiden Sneller Duurzaam

Pamflet  ‘Leiden sneller duurzaam’ 
                                                                                                                     

SAMEN

Wij, Netwerk Leiden Duurzaam en alle mede-ondertekenaars, roepen iedereen en met name de gemeente op, om de ernst van de klimaat- en ecologische crisis te onderkennen en daarnaar te handelen. Laten we samen uitdragen en uitvoeren wat nodig is om een catastrofe af te wenden. We moeten én kunnen forse stappen zetten, ook in onze manier van leven. Er liggen diverse kansen, laten we die samen grijpen.
Samen, met elkaar, met de gemeente in een leidende rol.

 

Lees verder onder de advertentie

URGENTIE

Er komt veel op ons af: de stijgende zeespiegel, extreme droogte, hongersnood, uitsterven van talloze diersoorten, natuurrampen en klimaatvluchtelingen. Maar ook dichterbij ervaren we problemen rond stikstof, droogte en overstromingen.
Dat willen we allemaal niet! De rapporten van het IPCC waarschuwen dat deze situaties niet alleen nu al actueel zijn, maar als we zo doorgaan steeds riskanter worden.


ACTIE NU
Dus moeten we met zijn allen aan de slag.
Nu.
Gelukkig is er nog veel te winnen, als we het probleem onder ogen zien, en als we de droom van een inclusieve en duurzame wereld voor ogen houden. We zullen moeten overgaan op een circulaire economie binnen het draagvlak van onze planeet. Zo kunnen we de toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien. Dan moet de verduurzaming wel systematischer en grootschaliger worden aangepakt, ook in onze Sleutelstad. Daarbij zien we graag een regierol voor de gemeente.


WAT

Er wordt in Leiden al veel ondernomen. Door de gemeente zelf, en door allerlei vrijwilligers, zoals bewonersgroepen, energiecoaches, wijkambassadeurs en honderden andere ‘groene doeners’. Veel Leidenaren besparen al op hun energieverbruik, eten duurzamer en groener, consumeren minder, en dragen zorg voor meer groen op straat: allemaal stappen in de goede richting, maar nog niet genoeg.
Een nog systematischer en grootschaliger aanpak is nodig.


Daarom stellen wij concreet 7 speerpunten voor:

 

 

 1. Een STATEMENT, waarin staat dat de gemeente alles wil doen om de klimaat- en ecologische crisis af te wenden. Misschien kan zelfs de noodtoestand worden uitgeroepen, zoals ook Amsterdam, Parijs, Londen en New York al gedaan hebben.
 2. Een DUURZAAMHEIDSCENTRUM, fysiek en online, van waaruit alle bewoners geïnformeerd, gemotiveerd en ondersteund worden om hun woning en leven systematisch te verduurzamen. Een duidelijke, centrale, 1e-lijns plek waar je als bewoner of organisatie terecht kunt, en altijd verder wordt geholpen, wat je duurzame vraag ook is.
 3. Enkele PROJECTBUREAUS voor de belangrijkste verduurzamingsthema’s. Deze voeren de regie bij bijvoorbeeld het systematisch verduurzamen van alle woningen en gebouwen in Leiden in een zo hoog mogelijk tempo. Ook voor andere thema’s kunnen er projectbureaus komen, zoals circulariteit, groen, mobiliteit en levensstijl.
 4. Een BROEDPLAATS waar op allerlei terreinen verkend, geëxperimenteerd en geïnnoveerd kan worden, juist ook om concrete maatregelen te nemen die zoden aan de dijk zetten.
 5. Een DUURZAME-PROJECTENPLEIN waar bewoners en organisaties aan kunnen geven dat ze een duurzame klus, project of baan hebben die gedaan moet worden, dan wel om tijd en vaardigheden aan te bieden.
 6. Een COMMUNICATIE-CAMPAGNE met onder andere een goed toegankelijke website en een maandelijkse informatieve, enthousiasmerende update van de vorderingen, de mogelijkheden en de behaalde successen, op weg naar een concrete doelstelling, zoals bijvoorbeeld ‘Leiden duurzaam in 2035’.
 7. Een doorlopend BURGERBERAAD, om de lastigste dilemma’s te beslechten en moeilijke niet-eenduidige knopen door te hakken.


Laten we deze punten concreet maken. Laten we met elkaar, jong en oud, onbevangen en ervaren, vrijwillig en professioneel, individueel en in organisaties, nieuwe, duurzame wegen inslaan, en zo bouwen aan een duurzaam Leiden.
Het kan! We hoeven het alleen maar te doen.

HOE?
In de bijlage staat van elk van de 7 speerpunten een eerste aanzet om ze nader uit te werken.

Wij vragen u als gemeente om de verduurzaming te coördineren en systematischer en grootschaliger aan te pakken. Tegelijkertijd vragen wij inwoners en organisaties nadrukkelijk om de gemeente daarbij te helpen. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar, met iedereen van goede en groene wil. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen nog kunnen genieten van de prachtige stad die Leiden is.

BIJLAGE:  AANZET TOT UITWERKING  


1. Statement
Met een concreet statement laat de gemeente zien de ernst van de klimaat- en ecologische catastrofe te onderkennen. Er zijn meerdere manieren om dit te doen:
- De gemeente Leiden kan, in navolging van o.a. Amsterdam, Parijs, Londen en New York, de klimaatnoodtoestand uitroepen;
- Burgemeester Lenferink kan, in navolging van burgemeester Van der Werf in 1574, de bevolking moed inspreken: ‘Ook al is het moeilijk: hou vol! We kunnen dit! We hebben voor hetere vuren gestaan!’

 

 1. Duurzaamheidscentrum
  Voortbouwend op het idee uit een motie van de Partij van de Dieren kunnen we informatie en ondersteuning voor de bewoners verder vergemakkelijken: met een duurzaamheidscentrum, waar bewoners informatie kunnen krijgen, voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd, wellicht dialogen worden gevoerd over heikele onderwerpen en wordt gedroomd en gebrainstormd over een inclusieve, duurzame toekomst.
  Dit kan ook, of daarnaast, in de vorm van een goed toegankelijke website waar bewoners met al hun vragen terechtkunnen, en waar ze kunnen worden doorverwezen naar de best passende (gemeentelijke) afdeling, energiecoach, energieloket, groene organisatie of andere relevante partij.
  Ook kan het duurzaamheidscentrum bijvoorbeeld bewoners uitnodigen om hun ecologische voetafdruk te berekenen en vervolgens te verkleinen.

  3. Projectbureaus
  Projectbureaus zullen de concrete uitvoering van de verduurzaming coördineren, opschalen en versnellen.

 

Zo zou een Projectbureau Energietransitie het verduurzamen van alle woningen van Leiden kunnen coördineren, zoals nu al wordt gedaan bij de aanpak bij de 150 goedkope woningen in spoor 1 van de isolatie-aanpak. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het versimpelen van de regels (zoals de welstandsregels) die de verduurzaming belemmeren. Bijkomend voordeel is dat hiermee de kloof tussen gemeente en bewoners wordt verkleind en de geloofwaardigheid van de gemeente wordt vergroot.

Andere projectbureaus zouden zich kunnen richten op het stimuleren van bijvoorbeeld kleiner wonen, spullen (zoals auto’s) huren in plaats van bezitten, meer groen in de straat, minder verre vakanties en meer plantaardig eten.

Daarbij kunnen we, ondanks de beperkte invloed van Leiden op Nationale en Europese wetgeving, signaleren en onder de aandacht brengen welk beleid er van Den Haag en Brussel nodig is om onze prachtige stad te behouden bij een onzekere toekomst.
Voorbeelden hiervan zijn het afschaffen van fossiele subsidies, een verbod op fossiele reclames, het opheffen van energie-armoede en een wekelijkse persconferentie van het kabinet over urgentie, maatregelen en vorderingen. Grootschalige wijzigingen in de wet zijn cruciaal en vereisen de hulp en verantwoordelijkheid van onze regering om te worden uitgevoerd.

4. Broedplaats
In een broedplaats kan, in samenwerking met universiteit, hogeschool, Ideewinkel, wijkambassadeurs, Stadslab en andere relevante organisaties, worden uitgedacht hoe we de omslag naar een echt duurzame stad vorm kunnen geven. Wat belemmert bewoners tot nu toe? Hoe kunnen we die belemmeringen wegnemen? Welke organisaties en mensen zijn nu al bezig met die omslag? Wat hebben zij te bieden, en wat hebben zij nodig?
Er zijn honderden Leidenaren die bij willen dragen; in het Duurzaamheidscentrum, in de Broedplaats én op het Projecten-plein kunnen we de duurzame vraag en het duurzame aanbod van ideeën, menskracht en concrete producten bij elkaar brengen.

5. Duurzame-projectenplein
Op een fysiek en/of virtueel duurzame-projectenplein kunnen bewoners en organisaties aangeven dat ze een grote of kleine verduurzamingsklus hebben waar ze iemand voor zoeken, of juist tijd en vaardigheden aanbieden. Klussen kunnen groot of klein zijn, eenmalig of periodiek, vrijwillig of betaald, voor één of meer personen, voor praktisch of  denk-werk. 

6. Communicatie-campagne
Hoewel veel Leidenaren zich bewust zijn van de klimaatproblematiek blijken weinig Leidenaren alle mogelijkheden te kennen om hun woning en leven daadwerkelijk duurzamer te maken.
Een stevige communicatiecampagne is wenselijk, waarmee iedereen gewezen wordt op de ondersteuning die nu al beschikbaar is en die nog aangevuld kan worden met de eerder genoemde Projectbureaus en het Duurzaamheidscentrum.
Speciale aandacht verdienen hierbij de bewoners die financieel minder draagkrachtig zijn, moeite hebben met lezen en/of geen Nederlands kunnen lezen of spreken.

7. Burgerberaad
De kracht van persoonlijk contact kan helpen om samen tot een oplossing te komen, óók als die voor sommige mensen moeilijk of pijnlijk is. In een Burgerberaad wordt gebruik gemaakt van enerzijds persoonlijk contact tussen de leden van het Burgerberaad onderling, en anderzijds tussen de leden en experts.
Bij een permanent Burgerberaad kunnen meerdere vraagstukken worden opgelost.

 

Petitie beëindigd

166 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Maarten Stoffers

Stuur Een Email

Netwerk Leiden Duurzaam

Geen Grote Evenementen in Park Oudegein!

3272 Handtekeningen

Verkeerstuin Utrecht ook in 2025 in beweging !!

163 Handtekeningen

STEUN HET AMSTERDAMSE MIEN RUYSPLANTSOEN

672 Handtekeningen

Tekenen Promoten