GEEN WONINGBOUW DUINGEBIED ZANDVOORT NOORD

De Gemeente Zandvoort wil in het duin- en recreatiegebied in Zandvoort Noord woningen bouwen. Het gaat om het gebied tussen de buurt Nieuw Noord en het sportcomplex Duintjesveld (geel omkaderd).

 

Lees verder onder de advertentie

Daarbij kijkt de gemeente in eerste instantie naar de voormalige locatie van manege Rückert (rood omkaderd). Deze locatie is door voortijdige beëindiging van de erfpacht eerder vrijgekomen. De gemeente wil haast maken met de planvorming.

 

Daar waar het aanvankelijk nog ging om 20 tot 30 tijdelijke huurwoningen voor jongeren tot 28 jaar, wil de gemeente nu door woningcorporatie Pré Wonen op deze locatie ‘zoveel mogelijk’ goedkope, permanente sociale prefab huurwoningen laten bouwen. Vooralsnog gaat het om tenminste 50 t/m 70 woningen en bebouwing tot en met 5 woonlagen. De gemeente bekijkt of het terrein van Scouting Stella Maris – St. Willibrordus kan worden meegenomen. Mocht dat het geval zijn dan kunnen zowel het aantal woningen als het aantal woonlagen nog hoger uitvallen.

 

Wij maken ons ernstige zorgen over de negatieve effecten van deze plannen op de natuur en de aangrenzende buurten. Wij vinden dan ook dat er geen woningen gebouwd moeten worden in dit duin- en recreatiegebied en dat de huidige bestemming van deze gebieden moet worden gehandhaafd. Daarom vragen wij u om onze petitie te steunen en hier te ondertekenen.

 

PETITIE

 

WIJ

 

Inwoners, ondernemers en bezoekers van Zandvoort en andere belanghebbenden

 

CONSTATEREN

 

 • Dat deze locatie grenst aan de buurten Oud en Nieuw Noord.
 • Dat deze locatie ligt binnen het bestemmingsplan Circuitgebied.
 • Dat deze locatie als duin- en recreatiegebied wordt aangeduid.
 • Dat herontwikkeling naar wonen in strijd is met de geldende bestemming.
 • Dat zich in dit gebied beschermde diersoorten bevinden en negatieve effecten van de gemeentelijke plannen op deze diersoorten niet valt uit te sluiten.

 

CONSTATEREN VERDER

 

 • Dat er in Oud en Nieuw Noord nu al veel (middel)hoogbouw aanwezig is.
 • Dat er in Oud en Nieuw Noord nu al onevenredig veel sociale woningbouw aanwezig is in vergelijking met de rest van Zandvoort.
 • Dat de gemiddelde woningwaarde in Nieuw Noord nu al het laagst is van alle buurten in Zandvoort.
 • Dat het gemiddelde inkomen per inwoner in Oud en Nieuw Noord nu al het laagst is van alle buurten in Zandvoort.
 • Dat de bevolkingsdichtheid in Nieuw Noord nu al het op één na hoogst is van alle buurten in Zandvoort.
 • Dat met de gemeentelijke plannen de bovenbeschreven scheefgroei alleen maar verder zal toenemen en het straatbeeld, de veiligheid en de leefbaarheid in de buurten Oud en Nieuw Noord in negatieve zin zal aantasten.
 • Dat verdere verstedelijking in, althans nabij, Nieuw Noord bovendien in strijd is met het Masterplan Herinrichting Nieuw Noord, waarin juist de wens is uitgesproken om de buurt te vergroenen en méér differentiatie in woningtypen en prijsklassen te realiseren.

 

CONSTATEREN TOT SLOT

 

 • Dat er goede mogelijkheden liggen om het betreffende duin- en recreatiegebied te herontwikkelen voor de bestemming die het nu heeft in plaats van herontwikkeling naar wonen.
 • Dat herontwikkeling binnen het huidige bestemmingsplan de leefbaarheid van de buurten Oud en Nieuw Noord juist zou verbeteren in plaats van verslechteren.

 

EN VERZOEKEN DE GEMEENTE ZANDVOORT

 

 • Om geen woningen te bouwen in het duin- en recreatiegebied in Zandvoort Noord vanwege de negatieve impact op de natuur en op de aangrenzende buurten.
 • Meer specifiek om geen goedkope, permanente, sociale, prefab (middel)hoge huurcorporatiewoningen te bouwen op de voormalige locatie van manege Rückert.
 • Om te zoeken naar andere locaties voor de bouw van sociale huurwoningen om zo de samenstelling van het woningbestand eerlijk en evenredig over de gehele gemeente te verdelen en de groene gebieden zoveel mogelijk te behouden.

Teken Deze Petitie!

40%
Handtekeningen: 404
Doel Handtekeningen: 1000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Bewonersinitiatief Zandvoort Noord

Stuur Een Email

Gelijke rechten voor iedereen/Equal rights for all

119 Handtekeningen

Houdt Elektra op te bestaan?!

1850 Handtekeningen

AAN HALSEMA: ZEG SAMENWERKING MET TEL AVIV OP!

500 Handtekeningen

Tekenen Promoten