Work permit for accompanying students in the NL

             لینک عضویت کانال تلگرام

                 لینک پیج اینستاگرام

 

                WORK PERMIT FOR ACCOMPANYING STUDENTS IN THE NL

Lees verder onder de advertentie

 

 

I hope this letter finds you well. I am writing to express my concerns and those of others about the current work permit policies for companions of international students in the Netherlands. As a member of the international community and contributor to the Dutch economy, I believe there is a compelling need to re-evaluate and strengthen existing regulations to better accommodate people in my position.

 

 • The Netherlands has been welcoming international students for a long time and has created a diverse and vibrant academic environment. However, the current restrictions on work permits for companions hinder our ability to fully integrate into Dutch society and contribute meaningfully to the country's growth. By allowing us to work, the government can play an important role in promoting inclusiveness and supporting the well-being of the international community.

 

 

 • Allowing international students to obtain work permits is not only in our interest, but also helps the strength of the Dutch economy. We have valuable skills and talents that can enrich the labor market and ultimately make the country more competitive on the global stage. The financial independence gained through legal employment gives us the power to positively contribute to society and further strengthen the Dutch economic structure.

 

 • In addition, granting work permits to companions ensures that we become responsible taxpayers and contribute our fair share to the public treasury. This additional tax revenue can be directed towards essential public services, thereby benefiting the entire community. It's a win-win situation where the government benefits economically and socially by giving us a chance to work legally.

 

 • By creating an environment that supports our integration into the workforce, the Netherlands can harness the potential of long-term partnerships from the international community. This approach is aligned with the principles of self-sufficiency and self-reliance, and allows us to forgo government subsidies and direct those resources to those who are truly in need.

 

 • In conclusion, I urge you to review and revise the current work permit policies for international student companions. By doing this, the Netherlands not only increases the experience of the international community, but also strengthens its economy, increases tax revenue and contributes to the overall well-being of the country.

 

 • Thank you for your time and attention. I hope that there will be positive changes that will benefit both the world community and the Netherlands as a whole.
 • Sincerely,
 • Community of companions of international students 

 

                   

                                                             DUTCH VERSION                                                   

 

 

 • Ik hoop dat deze brief je bereikt onder goede omstandigheden. Ik schrijf u om mijn en soortgelijke zorgen te uiten over het huidige werkvergunningsbeleid voor begeleiders van internationale studenten in Nederland. Als lid van de internationale gemeenschap en als bijdrager aan de Nederlandse economie geloof ik dat er een dwingende noodzaak bestaat om de bestaande regelgeving opnieuw te evalueren en te versterken om mensen in mijn positie beter tegemoet te komen.

 

 • Nederland verwelkomt al lange tijd internationale studenten en heeft een diverse en levendige academische omgeving gecreëerd. De huidige beperkingen op werkvergunningen voor metgezellen belemmeren echter ons vermogen om volledig te integreren in de Nederlandse samenleving en een zinvolle bijdrage te leveren aan de groei van het land. Door ons de kans te geven om te werken, kan de overheid een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van inclusiviteit en het ondersteunen van het welzijn van de internationale gemeenschap.

 

 • Het is niet alleen in ons belang dat internationale studenten een werkvergunning krijgen, maar draagt ​​ook bij aan de kracht van de Nederlandse economie. We beschikken over waardevolle vaardigheden en talenten die de arbeidsmarkt kunnen verrijken en het land uiteindelijk concurrerender kunnen maken op het wereldtoneel. De financiële onafhankelijkheid die we door legale arbeid verwerven, geeft ons de kracht om een ​​positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en de Nederlandse economische structuur verder te versterken.

 

 • Bovendien zorgt het verlenen van werkvergunningen aan metgezellen ervoor dat we verantwoordelijke belastingbetalers worden en ons eerlijke deel bijdragen aan de staatskas. Deze extra belastinginkomsten kunnen worden besteed aan essentiële openbare diensten, waar de hele gemeenschap van profiteert. Het is een win-winsituatie waarbij de overheid economisch en sociaal profiteert door ons de kans te geven legaal te werken.

 

 • Door een omgeving te creëren die onze integratie in de beroepsbevolking ondersteunt, kan Nederland het potentieel van langdurige partnerschappen vanuit de internationale gemeenschap benutten. Deze aanpak is in lijn met de principes van zelfvoorziening en zelfredzaamheid, en stelt ons in staat af te zien van overheidssubsidies en deze middelen te richten op degenen die werkelijk in nood zijn.

 

 • Tot slot dring ik er bij u op aan om het huidige werkvergunningsbeleid voor internationale studiegenoten te herzien en te herzien. Door dit te doen vergroot Nederland niet alleen de ervaring van de internationale gemeenschap, maar versterkt het ook de economie, verhoogt het de belastinginkomsten en draagt ​​het bij aan het algemene welzijn van het land.

 

 • Bedankt voor uw tijd en aandacht. Ik hoop dat er positieve veranderingen zullen plaatsvinden die zowel de wereldgemeenschap als Nederland als geheel ten goede zullen komen.

 

 • Eerlijk,
  Gemeenschap van metgezellen van internationale studenten

 

 

Petitie beëindigd

577 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

OMID

Stuur Een Email

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3022 Handtekeningen

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Tekenen Promoten