Herziening nieuwbouwplan Vroendaal (NL+ENG)

Ik, bewoner van de Maastrichtse wijk Vroendaal, ben VOOR woningbouw op de locatie van de voormalige autosloperij Remmers in Vroendaal. Ik ben TEGEN het gepresenteerde bouwplan van de projectontwikkelaar, omdat het bouwplan een negatieve impact zal hebben op de leefbaarheid in de wijk. Met het ondertekenen van deze petitie bekrachtig ik de argumenten in de “Ontwikkelingsvisie Vroendaal” en handhaaf ik de mondelinge of schriftelijke bezwaren voor zover ik die zelf al eerder kenbaar heb gemaakt. Daarnaast steun ik de Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal.

Ik constateer dat:

Lees verder onder de advertentie

 • er sprake is van een massaal bouwplan op een relatief kleine locatie, met vooral veel en kleine appartementen en parkeergarages die grotendeels boven het maaiveld worden gerealiseerd;
 • het massale bouwplan niet aansluit bij het beleid van de gemeente wat betreft stedenbouwkundig beeld van de wijk, (bouwvolume en hoogte), woningdoorstroming, groen, duurzaamheid en klimaat;
 • het bouwplan daardoor een enorme impact heeft op de wijk vooral ten aanzien van toename van verkeer en parkeren, aantasting van privacy, duurzaamheids- en klimaatopgaven en leefbaarheid en dus niet kan rekenen op draagvlak;
 • er tot nu toe geen mogelijkheden zijn geboden voor serieuze participatie;
 • de projectontwikkelaar en gemeente de meest recente uitnodiging van de Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal hebben afgewezen om via een open en informeel gesprek naar een win-win situatie voor alle betrokkenen toe te werken.

 

Ik verzoek de gemeente:

 • het massale bouwplan zoals gepresenteerd in de participatiebijeenkomsten af te keuren;
 • als eerste aanspreekpunt voor bewoners, vaststeller en handhaver van het beleid en beschermer van de leefomgeving, het initiatief te nemen om samen te zoeken naar een voor alle betrokkenen aanvaardbaar bouwplan;
 • op basis van de ambitie en aanpak in het coalitieakkoord “Maastricht, stad van verbondenheid” daarvoor actief het partnerschap, de dialoog en verbinding op te zoeken, vanuit de gedachte dat hiermee samen en voor iedereen meer kan worden bereikt.

 

English text: 

 

I, a resident of the Maastricht district of Vroendaal, am FOR building on the site of the former Remmers junkyard in Vroendaal. I am AGAINST the presented building plan of the property developer, because the building plan will have a negative impact on the quality of life in the neighbourhood. By signing this petition I endorse the arguments in the “Ontwikkelingsvisie Vroendaal” and I maintain the verbal or written objections as far as I have made them known before. In addition, I support the “Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal”.

I note that:

 • there is a massive building plan on a relatively small site, with mainly a large number of small flats and parking garages that are largely realised above ground level;
 • the massive building plan is not in line with the municipality's policy on the urban design plan of the neighbourhood, (building volume and height), housing circulation, greenery, sustainability and climate;
 • the building plan therefore has an enormous impact on the neighbourhood, especially with regard to increased traffic and parking, impairment of privacy, sustainability and climate issues and liveability, and therefore cannot count on support;
 • no opportunities for serious participation have been offered so far;
 • the project developer and municipality have rejected the most recent invitation from “Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal” to work towards a win-win situation for all concerned through an open and informal discussion.

 

I request the municipality to:

 • reject the massive building plan as presented in the participation meetings;
 • as the first point of contact for residents, determiner and enforcer of the policy and protector of the living environment, to take the initiative to search together for a building plan that is acceptable to all parties involved;
 • on the basis of the ambition and approach in the coalition agreement “Maastricht, stad van verbondenheid”, to actively seek partnership, dialogue and connection, based on the idea that together more can be achieved for everyone.

Petitie beëindigd

357 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Rob Verstraelen

Stuur Een Email

Werkgroep Nieuwbouw Vroendaal

Steunbetuiging voor dansgezelschap de Stilte

2734 Handtekeningen

Stem tegen flexwoningen in de Woudhoek

274 Handtekeningen

Nieuwe speel tuin Lijsterbeslaan

105 Handtekeningen

Tekenen Promoten